Waar staat Kentering voor?

Vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid: dat is zowat ons devies. Wij gaan hierbij uit van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Op 28 oktober 1983 werd, met het oog op de oprichting van Kentering, een princiepsverklaring aangenomen.

Een paar punten uit de princiepsverklaring:

Het was (en is) de bedoeling "rechtschapen en vrije mannen (ondertussen veranderd in "mensen") in te wijden". Kentering zou geen stelling innemen "ten aanzien van twistpunten als daar zijn: de waarde van de bijbel, het bestaan van een opperwezen en de onsterfelijkheid van de ziel. Maar met die symbolen wordt niet gewerkt." (Wat dat laatste betreft: Kentering is tenslotte een adogmatische loge).

En hoewel verscheidenheid van opinies … noodzakelijk wordt geacht, diende er toch een consensus te bestaan over enkele fundamentele punten : "onvoorwaardelijke eerbied voor de mens, het eerlijk, open doch kritisch benaderen van alle ideeën …, de plicht naar vermogen te helpen waar nood is, het uiterst voorzichtig zijn bij het formuleren van een waardeoordeel, het streven naar een vredevolle samenleving."

In 2017 werd deze princiepsverklaring geactualiseerd en aangevuld voor de XXIste eeuw. Hieronder een samenvatting:

 • Het gaat ons hier in het bijzonder om vrijheid van meningsuiting, het recht om in vrijheid je levensbeschouwing te beleven.
 • Gelijkheid impliceert voor ons gelijkwaardigheid en de afwezigheid van discriminatie.
 • Onze broederlijkheid uit zich in onze inspanningen om voor onszelf en in de maatschappij vrijheid en gelijkwaardigheid te verwezenlijken en verdraagzaamheid te bevorderen.
 • Wij wensen een onpartijdige overheid, neutraal onderwijs en een echte inter-levensbeschouwelijke dialoog.
 • Wij vinden dat elkeen recht heeft op een menswaardig leven, gezondheid en lichamelijke integriteit.
 • We zijn van mening dat ieder het recht heeft op zelfbeschikking in dit ene leven dat we hebben, op vrije keuze van partner, geloof, privacy.
 • Op al deze rechten moet volgens ons ieder mens aanspraak kunnen maken.

Korte geschiedenis van Kentering

In het begin van de XXste eeuw zijn er geen loges meer in Mechelen.

In 1981 wordt een initiatief genomen met steun vanuit het Grootoosten van België en dat leidt tot de oprichting van de Achtbare Loge "Kentering" op 8 november 1983. Na de plechtige installatie op 16 juni 1984, begint de loge haar werkzaamheden in september van datzelfde jaar. En die werkzaamheden lopen nog steeds, zonder onderbreking.

De naam "Kentering" werd gekozen op de oprichtingsvergadering van een Mechelse Broederkring op 16 oktober 1982. Bedoeld werd dat zou worden getracht een verandering ten goede tot stand te brengen in een wereld in constante evolutie, net zoals de kentering, de verandering van eb naar vloed en omgekeerd, ook verwijst naar die constante evolutie.

Tot welke "Obediëntie" behoort Kentering?

Kentering behoort tot de gemengde federatie van het GOB, het Grootoosten van België.

Het GOB omvat momenteel 3 federaties, een uitsluitend mannelijke, een uitsluitend vrouwelijke en een gemengde. De overkoepelende raad is de "Hoge Vergadering".

Over hoe wij werken

Sinds september 2021 is Kentering een gemengde werkplaats, waar nu dus zowel vrouwen als mannen kunnen worden ingewijd en waar vrouwelijke en mannelijke vrijmetselaars uit andere Werkplaatsen kunnen affiliëren.

Vrouwelijke maçons die behoren tot andere bevriende Obediënties die wel al vrouwen inwijdden, zoals Le Droit Humain, de Vrouwengrootloge en Lithos, waren al lang welkom bij Kentering als bezoeker en als spreker , behalve op onze jaarlijkse algemene statutaire vergadering, familiezitting genaamd.

Praktisch dan:

 • Kentering is een feitelijke vereniging met een voorzitter en een bestuur die worden verkozen voor een periode van drie jaar.
 • Onze werkplaats werkt met de zogenaamde blauwe graden, de basisgraden. Dat zijn: leerling, gezel, meester.
 • Kentering houdt in principe wekelijks een zitting, behalve tijdens vakantieperiodes.
 • Een zitting bestaat uit een aantal vaste handelingen: een rituele opening, een lezing, bouwstuk genaamd, en een rituele sluiting. Bouwstukken gaan over de meest diverse onderwerpen. Er zijn ook bijzondere zittingen, zoals inwijdingen, graadverhogingen, rouwzittingen.
 • Ook buiten de loge, in wat wij de profane wereld noemen, zijn vrijmetselaars bezig met hun streven om voor allen een betere wereld te verwezenlijken. Zo hebben leden van Kentering onderwijsprojecten in binnen- en buitenland opgezet. De loge als zodanig schenkt ook elk jaar heel wat geld aan projecten en goede doelen en probeert in te spelen op nieuwe noden, lokaal en elders.

Benieuwd naar ervaringen van 'Maçons' bij Kentering?

Lees ervaringen